Regulamin projektu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu:
„Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”
Priorytet IX POKL Działanie 9.2
Nr: WND-POKL.09.02.00-26-029/10

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin realizacji: 1.08.2010r. – 31.07.2011r.

1. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w szkoleniach objętych Projektem prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu, Asystent Koordynatora projektu oraz Dyrektor szkoły.

2. Projekt zakłada udział 50 beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu).

3. W trakcie trwania procesu rekrutacji, spośród wszystkich chętnych, wyłonionych zostanie łącznie 50 beneficjentów ostatecznych.

– 20 osób – weźmie udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (uczestnicy otrzymają pakiety dydaktyczne):

· „Z ekonomią na ty” – zajęcia kierowane do uczniów klasy IV technikum agrobiznesu,

· „Unijny rolnik” – zajęcia kierowane do uczniów klasy IV technikum rolniczego;

– 20 osób – weźmie udział w warsztatach z doradztwa zawodowego „Planowanie dalszej kariery zawodowej”;

– 30 osób – weźmie udział w zajęciach podnoszących kompetencje zawodowe (uczestnicy otrzymają pakiety dydaktyczne):

· „Młody przedsiębiorca” – zajęcia kierowane do uczniów klas I-III technikum agrobiznesu,

· „Nowe trendy w rolnictwie” – zajęcia kierowane do uczniów klas I-III technikum rolniczego,

· „Fachowiec żywieniowiec” – zajęcia kierowane do uczniów klas I-III technikum żywienia;

– 30 osób – weźmie udział w szkoleniu z zakresu obsługi urządzeń: faks, kopiarka, kasa fiskalna;

– 5 osób – weźmie udział w treningu przed olimpiadami przedmiotowymi;

– 50 osób – weźmie udział w wyjazdach dydaktycznych – „Łączymy teorię z praktyką i poznajemy nowe rozwiązania technologiczne”:
· wyjazd 2-dniowy do zakładów przetwórstwa spożywczego połączony ze zwiedzaniem Warszawy,
· wyjazd 2-dniowy na Targi Polagra w Poznaniu,
· wyjazd 1-dniowy na Targi Horeca w Krakowie,
· wyjazd 1-dniowy na Targi Agrotech w Kielcach.

4. Kryteria rekrutacji.

4.1.Rekrutacja do udziału w projekcie jest prowadzona w sposób otwarty, z zachowaniem zasad polityki równych szans.

4.2. Rekrutacja ma charakter ciągły do momentu pozytywnego zakwalifikowania określonej liczby uczestników.

4.3. Projekt adresowany jest do 50 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.

4.4. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę:

– kompletność i poprawność formalną dokumentów wymaganych, wymienionych w pkt. 5.2.; w procesie rekrutacji udział wezmą tylko kompletne i poprawnie wypełnione oraz podpisane formularze wersji papierowej,

– ogólna średnia ocen oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni semestr,

– sytuacja materialna uczestnika,

– poziom motywacji do dokształcania.

5. Procedura rekrutacji.

5.1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”.

5.2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w zajęciach oraz w wyjazdach dydaktycznych realizowanych w ramach projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” pobierają i wypełniają wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

– formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” wraz z Oświadczeniem Beneficjenta Ostatecznego

– ankieta badania poziomu motywacji do dokształcania.

Zgłoszenie ucznia niepełnoletniego będzie wymagać zgody opiekuna prawnego.

5.3. Wzory niezbędnych dokumentów do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można pobrać w Biurze Projektu.

5.4. Kandydaci przed złożeniem dokumentów winni zapoznać się z „Regulaminem projektu”.

W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego kandydaci potwierdzają, iż zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i akceptują go.

Regulamin projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” jest dostępny w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, w Biurze Projektu, jak również na stronie internetowej i gablocie informacyjnej projektu.

5.5. Kandydaci dostarczają do biura projektu wymienione w pkt. 5.2 dokumenty w wyznaczonym terminie, który zostanie podany przez Organizatora na stronie internetowej projektu oraz w gablocie informacyjnej projektu.

W przypadku, gdy kandydat dostarczy do Biura Projektu niekompletne lub niewłaściwie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe, nie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie.

5.6. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje otrzymane zgłoszenia uczestnictwa pod kątem kryteriów, o których mowa w pkt. 4.4 oraz podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do projektu.

5.7. Umieszczenie informacji na stronie internetowej projektu oraz w gablocie projektu o ostatecznym zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, terminie rozpoczęcia szkolenia oraz miejscu odbywania się szkolenia.

Przyporządkowania uczestników do grupy szkoleniowej dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

6. Lista rezerwowa zostanie utworzona z uczestników biorących udział w procesie rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie.

7. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji uczestników wcześniej zakwalifikowanych.

8. Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie do 20% zajęć po należytym usprawiedliwieniu swojej nieobecności

9. W przypadku przerwania udziału w zajęciach z winy ucznia lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz całkowitego zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie

10. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu ” Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. Regulamin wchodzi w życie z dn. 01.08.2010r.

12. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj