Home » Szkoła » Projekty »

 

Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach

 

„Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach”.

Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach

Projekt realizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską.

Partnerami są: Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz uczelnie wyższe:

1.University of Zilina – Žilinská univerzita

2. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

3. Hochschule Deggendorf

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia w zakresie dwóch kompetencji kluczowych 30 techników z Świętokrzyskiego latach 2012-2014 poprzez wdrożenie programów rozwojowych w oparciu o model koordynacji działań i współpracy między systemem szkolnictwa wyższego a systemem oświaty na bazie partnerstwa ponadnarodowego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać między innymi z dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki prowadzonych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli akademickich Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach projektu przewiduje się organizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli techników za granicą. Zajęcia w trakcie zagranicznych warsztatów edukacyjnych prowadzone będą przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich. Będą one uwzględniać innowacyjne metody kształcenia cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Uczniowie w ramach projektu będą mogli skorzystać z kursów informatycznych prowadzonych przez nauczycieli Politechniki Świętokrzyskiej. Jedno z zadań obejmie budowę portalu i opracowanie kursu e-learningowego we współpracy informatyków z Polski i uczelni partnerskich przy udziale nauczycieli techników w celu doskonalenia ich kompetencji w zakresie nowoczesnych narzędzi stosowanych w nauczaniu (eliminacja „bariery cyfrowej”). Projekt zakłada również doradztwo zawodowe w formie grupowej i warsztaty umiejętności miękkich (radzenie sobie ze stresem, metody i techniki uczenia się, motywowanie do kształcenia), ponadto zorganizowane zostaną wizyty studyjne dla grup uczniów w Politechnice Świętokrzyskiej.

W ramach projektu dla uczniów naszej szkoły realizowane będą następujące formy wsparcia:

Zajęcia Dydaktyczno – Wyrównawcze ZDW – z matematyki dla grupy około 16 osobowej uczniów, wyłonionej w drodze rekrutacji (rekomendowani uczniowie z klas maturalnych Szkoły)
-realizowane w Szkole przez nauczyciela szkolnego – 30h,
-realizowane w Szkole przez nauczyciela akademickiego z Politechniki Świętokrzyskiej – 2h,
-okres realizacji – po jednej grupie uczniów w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014.

Zajęcia Dydaktyczno – Wyrównawcze ZDW – z fizyki dla grupy około 10 osobowej uczniów, wyłonionej w drodze rekrutacji (rekomendowani uczniowie z klas maturalnych Szkoły)
-realizowane w Szkole przez nauczyciela szkolnego – 15h, -realizowane w Szkole przez nauczyciela akademickiego z Politechniki Świętokrzyskiej – 2h, -okres realizacji – po jednej grupie uczniów w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014.

Zajęcia Doskonalące ZD – z matematyki dla grupy około 10 osobowej uczniów osiągających lepsze wyniki w nauce, realizowane w Szkole przez nauczyciela akademickiego z Politechniki Świętokrzyskiej – 12h,
-okres realizacji – jedna grupa uczniów w szkole w ciągu dwóch lat szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014.

Warsztaty edukacyjne za granicą – WE – dla uczniów wyłonionych w drodze rekrutacji spośród biorących udział w zajęciach doskonalących oraz dla nauczycieli
-realizowane w trzech zagranicznych uczelniach partnerskich – pobyty 7 – dniowe po dwóch uczniów z każdej szkoły w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014, -realizowane w trzech zagranicznych uczelniach partnerskich – pobyty 7 – dniowe dla nauczycieli szkół po jednym nauczycielu z każdej szkoły w ciągu dwóch lat szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014, nauczyciele zobowiązani będą po warsztatach do opracowania jednego, łącznego opracowania rekomendacji w formie raportu.

Warsztaty Popularno Naukowe WPN – dla grup około 20 – osobowych uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji
-dodatkowe zajęcia pozaszkolne realizowane w Politechnice Świętokrzyskiej w formie warsztatów popularno naukowych tj. wykład autorski pracownika naukowego, zwiedzanie laboratoriów, spotkanie z władzami uczelni, -zajęcia, wyjazdowe (autokar) jednodniowe, w Kielcach z nauczycielami opiekunami szkolnymi, -każdy uczeń otrzyma pakiet dydaktyczny (notatnik, długopis) oraz lunch.

Kurs Informatyczny KI – dla grup około 16 – osobowych uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji spośród uczniów pełnoletnich
-dodatkowe zajęcia pozaszkolne realizowane w Politechnice Świętokrzyskiej w formie kursów informatycznych, tematyka kursu – Autocad lub Budowa Stron Internetowych.

Kurs e – learningowy KEL – dla około 50 uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji
-kurs z nowoczesnych technik informatycznych, -uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty uczestnictwa w kursie.

Doradztwo zawodowe DZ – dla uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji
-doradztwo zawodowe w formie grupowej – 8h dydaktycznych.

Warsztaty umiejętności miękkich WUM – dla uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji
-warsztaty umiejętności miękkich w formie grupowej – 6h dydaktycznych.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj