Home » Aktualności » Spotkanie organizacyjne

 

Spotkanie organizacyjne

 

W dniu 21 stycznia w ZSCKR w Chrobrzu odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt: „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”

Projekt jest realizowany w konkursu: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Poniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (konkurs nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-250/19).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu –Pani Magdalena Kwiecień, Pan Piotr Korpysz, Dyrektor ZSCKR w Chrobrzu Pani Anna Lach oraz szkolny koordynator projektu Tomasz Czyszczoń.

Na spotkaniu został omówiony regulamin rekrutacji Uczestników projektu zasady promocji, zamierzenia projektu, poszczególne etapy, rodzaje i formy wsparcia dla Uczestników projektu, kwestie zakupów sprzętu i wyposażenia. Przedstawiono harmonogram spotkań i działań.

Okres realizacji Projektu: 15.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

spotkanie1

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj