Kultura

 

Przez cały rok szkolny uczniowie mają możliwość korzystania:

- z wycieczek dydaktycznych pogłębiających i systematyzujących wiedzę;

- z wycieczek turystyczno-krajoznawczych;

- z wycieczek na seanse filmowe do Kina Helios w Kielcach;

- z wycieczek na imprezy sportowe.

 

Uczniowie uzdolnieni artystycznie mają możliwość prezentowania i rozwijania swoich zdolności recytatorskich, muzycznych, plastycznych i innych, podczas:

- uroczystych imprez szkolnych i pozaszkolnych;

- konkursów, zawodów, olimpiad wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

 

Uczniom zapewniamy:

- dostęp do Internetu podczas trwania zajęć szkolnych i po zajęciach;

- dostęp do systematycznie unowocześnianych zbiorów biblioteki szkolnej;

- możliwość rozwijania swoich zdolności podczas zajęć pozalekcyjnych;

- zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu (pałac Wielopolskich).